ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ - NEWS
ฉบับที่ 8 / 26 มิ.ย. 2563

รับมอบเกียรติบัตร

โรงเรียนที่มีผลทดสอบระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ


นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง รับมอบเกียรติบัตรจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( RT, NT, O – NET) ปีการศึกษา 2562 ที่มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โรงเรียนบ้านสันปงได้ทั้งหมด 9 ใบ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้านสูงกว่าคะแนนรวม 2 ด้านระดับประเทศ และได้ลำดับที่ 3 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

2) ได้คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และได้ลำดับที่ 3 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

3) ได้คะแนนเฉลี่ยภาษาไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และได้ลำดับที่ 3 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

4) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมแบบก้าวกระโดด และได้อันดับที่ 1 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

5) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ะดับประเทศ และ ได้อันดับที่ 2 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

6) ได้คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และได้อันดับที่ 1 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

7) ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระอังกฤษสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และได้อันดับที่ 2 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

8) ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และได้อันดับที่ 4 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

9) ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และได้อันดับที่ 7 ของสพป.เชียงใหม่เขต 2

ฉบับที่ 7 / 19 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธํ ฉบับที่ 7 - 19 มิ.ย. 63
นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปง โดยมีนายชาตรี เป็งด้วง กำนันตำบลสันทรายเป็นประธาน ฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ วัดสันปง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการดำเนินการ ขออนุมัติเปิดภาคเรียนที่ 1 รวมถึงพิจารณางบประมาณ การระดมทุนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา รวมถึงแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
- คณะครูจัดเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน จัดทำสื่อความรู้การป้องกันโควิด19 ข้อปฏิบัติ จัดทำจุดเว้นระยะห่าง จัดโต๊ะเรียนห่างจุดละ 1 เมตร จัดทำจุดคัดกรอง
- การระดุมทุนในโครงการ ช่วยน้องป้องกันโควิด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ขอเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธารับบริจาคทุกรายการ
ฉบับที่ 6 / 12 มิ.ย. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 / 12 มิถุนายน 2563
- นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสันปง นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ของโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเปิดภาคเรียน
- 11 มิถุนายน วันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการธีรพงษ์ บัวลอยลม
-เยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ความช่วยเหลือ และรับ-มอบใบงานเป็นสัปดาห์ที่ 5 รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้เรียนผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง
ฉบับที่ 5 / 5 มิ.ย. 2563

       นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง จัดประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงเรียนบ้านสันปง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 รวมถึงได้การประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์พิเศษ ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 เพื่อทราบปัญหาแลพัฒนา การเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไป

ฉบับที่ 4 /29 พ.ค. 2563
ฉบับที่ 3 / 22 พ.ค. 2563

ฉบับที่ 2 /18 พ.ค. 2563

ฉบับที่ 1 / 13 พ.ค. 2563